Vedtægter

Vedtægter for foreningen: Giber Å Kulturdage

§1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Giber Å Kulturdage
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune

§2. Foreningens formål:
At støtte og udvikle kultur- og musikmiljø i området omkring Beder-Malling-Mårslet ved årligt at gennemføre et antal kulturdage langs Giber Å samt andre kultur- og musikarrangementer

§3. Foreningens drift:
Foreningens drift i henhold til paragraf 2 finansieres ved tilskud, sponsorater, medlems- og publikumsbetaling.
Et eventuelt overskud skal tilfalde kulturelle aktiviteter i området.

§4. Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål og har betalt kontingent.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det.
Et medlem kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at vedkommende modarbejder foreningens formål.

§5. Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen

§6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året senest d. 31.3.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning

3)    Fremlæggelse af foreningens regnskab

4)    Indkomne forslag

5)    Fremlæggelse af foreninghens budget til godkendelse

6)    Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse

8)    Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under kr. 450.000,00 pr år – jf §10

9)    Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Børn og unge under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.

Generalforsamlingen indkaldes med mindste tre ugers varsel på foreningens hjemmeside samt via email til de enkelte medlemmer. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne via email. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsesposter opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst en tredjedel medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.


§8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved stiftende generalforsamling vælges 2-4 medlemmer for en 2-årig periode samt 1-3 medlemmer for en 1-årig periode.

På efterfølgende generalforsamlinger vælges henholdsvis 2-4 og 1-3 personer for 2 år ad gangen.

 

§9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder og andet personale.

Bestyrelsen er ansvarlig over for tilskudsgivere for anvendelse af modtagne tilskud og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formand, næstformand og referent.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


§10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Ved samlede tilskud på under kr. 450.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Ved samlede tilskud på kr. 450.000,00 eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes på gældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven, eller for foreningens forpligtelser i øvrigt.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§14. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område. Foreningens midler kan ikke under nogen omstændigheder udloddes til enkeltpersoner.

 

 

Tilbage til forsiden

preload spinner