Handelsbetingelser

Jakobsen Images Handelsbetingelser:

Generelle oplysninger

Juristisk navn: Ole Jakobsen – den utraditionelle
Organisationsform: virksomhed
CVR-nr.
78316454
Adresse: Jyllandsgade 7, 8900 Randers C

E-mailadresse: ole@jakobsen-images.dk
Telefonnummer: 21 66 00 10


Kunden får adgang til indhold i Jakobsen Images ' digitale billeddatabase. Betegnelsen indhold omfatter billeder, tekst, video og grafik. Indholdet er beskyttet af Ophavsretsloven. Reproduktionsretten til det af aftalen omfattede indhold tilhører indholdets ophavsmænd. Jakobsen Images indestår for at have erhvervet udnyttelsesretten til det af aftalen omfattede indhold. Kunden erhverver med denne aftale retten til at publicere indholdet inden for de i de i nedenstående beskrevne rammer. Medmindre andet er særskilt aftalt med Jakobsen Images , gælder publiceringsretten kun i Danmark. Indholdet må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjemand. Kunden må ikke overdrage sin brugeradgang til Jakobsen Images ' digitale billeddatabase til tredjemand. Hvis Kunden får mistanke om, at tredjemand er kommet i besiddelse af Kundens brugeradgang, er Kunden forpligtet til at orientere Jakobsen Images om dette.

Alle priser er angivet excl. moms. Betaling skal ske i henhold til Jakobsen Imagages til enhver tid gældende betalingsbetingelser.

Lagring: Kunden må ikke lagre indholdet. Undtaget herfra er digital håndtering i den periode, der er nødvendig for Kundens aktuelle produktion. Alt indhold skal efter aftalens ophør slettes fra Kundens produktionssystem. Indhold, der i kontraktperioden har været anvendt på Kundens online platforme, må efter aftalens udløb kun være tilgængeligt i den kontekst, hvor det oprindeligt var publiceret.

Offentliggørelse/publicering: Enhver offentliggørelse/publicering af billeder sker på Kundens eget ansvar. Jakobsen Images kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af offentliggørelse af indholdet. Der kan forekomme begrænsninger for anvendelse på enkelte billeder. Det er Kundens ansvar at iagttage og respektere eventuelle restriktioner for anvendelsen af billeder, som fremgår af billedteksten.

Jakobsen Images billeder må beskæres og justeres inden for den almindelige kutyme, men ikke udsættes for billedmanipulation uden Jakobsens Images ' tilladelse.
 


For Jakobsen Images billeder gælder det, at den af aftalen omfattede ret til reproduktion af billeder ikke omfatter de afbillede personers tilladelse til offentliggørelse. Det er Kundens ansvar at indhente tilladelse til offentliggørelse fra de personer, som er afbillede. Hvis en person afbilledes i en sammenhæng, der kan opfattes som krænkende, er det Kunden, som er ansvarlig for eventuelle krav om erstatning fra den afbillede. Det er ligeledes Kundens ansvar at indhente samtykke, såfremt der i indholdet forekommer motiver, varemærker e.lign., der er ophavsretligt beskyttet. Jakobsen Images kan ikke drages til ansvar, hvis der bliver fremsat krav som følge af, at Kunden ikke har indhentet sådanne samtykker.

Jakobsen Images’ billeder må ikke bruges til at krænke andres logoer, firmanavne eller varemærker. Billeder må ikke anvendes til fremstilling og salg af produkter, hvor produktets primære værdi udgøres af billederne, eksempelvis postkort, krus, t-shirts, kalendere, plakater, screensavers eller wallpapers, uden forudgående tilladelse.

Jakobsen Images’ billeder må kun anvendes én gang.
Genanvendelse/genoptryk af indhold betragtes som en ny anvendelse, og pris skal aftales med Jakobsen Images.
Jakobsen Images’ billeder gælder det, at hvis indholdet skal bruges i forbindelse med sensitive emner (såsom racisme, misbrug o. lign.) skal Kunden indhente særskilt tilladelse hos Jakobsen Images.

Jakobsen Images’ billeder må ikke anvendes på sociale medier, såsom facebook, Instagram, twitter og lign., eller i andre sammenhænge, der indebærer en overdragelse af rettigheder til tredjemand.

 


Ved offentliggørelse anføres fotografnavn/Jakobsen Images i forbindelse med de publicerede billeder. Hvis indhold skal anvendes på anden måde end beskrevet i denne aftale, skal dette aftales særskilt og skriftligt med Jakobsen Images.

Al misbrug kan medføre erstatningsansvar. Kunden forpligter sig til at respektere eventuelle tidsbetingede offentliggørelsesklausuler, ligesom Kunden er forpligtet til at afpublicere billeder, der tilbagekaldes.
Jakobsen Images forbeholder sig ret til at forfølge ethvert misbrug og uretmæssig anvendelse af billeder/Video fra Jakobsen Images.

Jakobsen Images tager forbehold for eventuelle ændringer i vilkår fra leverandører. Force Majeure: Jakobsen Images er forpligtet til at gennemføre alle rimelige foranstaltninger for at sørge for, at servicen til Kunden er opretholdt. Kunden kan ikke rejse krav om erstatning for tab på grund af forsinket levering, der sker som følge af brud på kommunikationssystemer eller andet, som Jakobsen Images ikke er herre over.

Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, herunder arbejdsnedlæggelser, krig, terror, oprør, naturkatastrofer, myndighedspålæg, nedlæggelse af forbud eller andre lignende retlige afgørelser, der hindrer udgivelsen af indhold.

Varer undtaget fortrydelsesretten: Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 26.06.2019